Strona PZITB Kielce

Strona PZITB Kielce

Oddział PZITB w Kielcach

Oddział PZITB w Kielcach

Oddział PZITB w Kielcach

 O podjęciu działań PZITB w Kielcach zadecydowano jesienią 1948 roku, podczas spotkania grupy osób, do której należeli: Kazimierz Krug, Bolesław Hertmanowicz, Eugeniusz Dyakowski, Władyslaw Szczuka, Bolesław Piechowski, Eugeniusz Zagrodzki, Edward Pińczewski.

W pierwszym Walnym Zebraniu w Kielcach, które odbyło się 21 marca 1949 r., uczestniczyły 32 osoby. Przewodniczącym Oddziału na kadencję 1949-1950 został wybrany Kazimierz Krug, a pomagali mu Edward Pinczewski, Bolesław Hertmanowicz, Eugeniusz Dyakowski, Bolesław Piechowski, Władysław Szczuka, Eugeniusz Zagrodzki. Zarząd zajął się sprawami organizacyjnymi oraz pozyskiwaniem nowych członków, których po roku działalności było 110.

Na Walnym Zgromadzeniu 11 marca 1950 r. przewodniczącym Oddzialu wybrano Bolesława Piechowskiego, sekretarzem został Bolesław Hertmanowicz. Oddział rozwinął działalność odczytową i szkoleniową, organizując kursy na uprawnienia budowlane, m.in. w Kielcach, Radomiu i Starachowicach.

W kadencji 1951-1952 Oddział liczył 148 członków, zorganizowanych w 18 kołach terenowych, a w kadencji 1952-1953 było już 210 członków w 21 kołach terenowych w Kielcach oraz Opatowie, Pińczowie, Włoszczowej, Starachowicach, Jędrzejowie, Sandomierzu, Koniecpolu i Busku.

Inżynierowie i technicy przystępowali do pracy stowarzyszeniowej w przekonaniu, że wykorzystują swoje umiejętności dla dobra Polski, w tym naszego regionu, wymagającego odbudowy po zniszczeniach wojennych.

Oddział stale propagował postęp techniczny i racjonalizację (działały Kluby Racjonalizacji i Techniki oraz Komisja ds. stopnia inżyniera). Rozwijano działalność szkoleniową, która stanowiła wsparcie i zaplecze racjonalizacyjnej myśli inżynierskiej, niezbędnej w związku z żywiołowo rozwijającym się w naszym regionie przemysłem materiałów budowlanych.

Wraz z rozwojem przemysłu powstała również potrzeba zwiększenia kadr dla budownictwa. W roku 1952 powołano Technikum Budowlane w Kielcach, a w roku 1958 Zasadniczą Szkołę Budowlaną przy Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. W 1962 roku Oddział rozpoczął organizację kursów przygotowawczych do egzaminów wstępnych na Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, a wkrótce potem powstało Towarzystwo Szkoły Wyższej, którego działalność doprowadziła do powstania w 1967 roku pierwszej uczelni technicznej w Kielcach, tj. Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Niewątpliwie najświetniejszy okres w historii naszego Oddziału przypada na koniec dekady lat osiemdziesiątych, kiedy to liczba członków indywidualnych była największa (ponad 1400), a 22 członków zbiorowych w sposób znaczący wspierało finansowo działalność Oddziału, któremu przewodniczył Jerzy Wójcicki.

W tym okresie powołano Komisję Młodej Kadry pod przewodnictwem Janusza Podolskiego, a następnie Stefana Szałkowskiego. Zorganizowano Koło Młodych na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Organizowano konkursy na najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego tej uczelni oraz Technikum Budowlanego w Kielcach. Kolo przy Politechnice stało się źródłem Komisji Nauki, której przewodniczącym został Andrzej Deneka.

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana struktury i organizacji budownictwa. Zaczęły szybko znikać przedsiębiorstwa budowlane, biura projektów, zjednoczenia, będące dotychczas skupiskiem kadr tworzących naszą organizację. W ślad za tym rozwiązywały się koła zakładowe PZITB, a stan osobowy uległ drastycznemu zmniejszeniu. Pod koniec XX wieku pozostało 136 członków i tylko 6 kół oraz 3 członków wspierających. Koniecznym stało się przystosowanie działalności Związku do nowo kształtujących się warunków, co m. in. ułatwiła zmiana statutu PZITB dokonana w 1990 r.

W XXI wiek Oddział wprowadził Marian Jantura, kontynuując przewodnictwo do 2005 r. Oddział aktywnie uczestniczył w organizacji samorządu zawodowego – Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, której przewodniczącym został wybrany Marian Jantura.        Reaktywowano działalność Koła Młodych, którego przewodniczącym został Marcin Nosek.      Utworzono Ośrodek Szkolenia, który organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz szkolenia dla członków PZITB i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W 2012 roku Oddział ponownie był współorganizatorem konferencji naukowo-technicznej „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, która odbyła się w Cedzynie koło Kielc.

Najaktywniejszą działalność prowadzi Koło Seniorów pod przewodnictwem Stanisława Sułka. Seniorzy raz w kwartale organizują otwarte zebrania dla czlonkow Oddziału, na których prezentują swoje ciekawe ekspertyzy i projekty. Jest to swoisty łańcuch pokoleń, w którym przekazują swoje doświadczenia młodszym kolegom.